Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – co na to prawo polskie?

pieniadze za prace

Czy wiesz, że w Polsce istnieje prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy? W tym artykule dowiesz się, jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z tego prawa oraz jakie są związane z nim obowiązki pracownika. Poznasz także aktualne przepisy prawne dotyczące wynagrodzeń za czas pozostawania bez pracy.

Prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy jest uregulowane w Kodeksie pracy, a dokładnie w art. 81 § 1. Wynika z niego, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Aby skorzystać z tego prawa, pracownik musi spełnić określone warunki. Po pierwsze, musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Po drugie, musi posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza lub też musi być nieobecny w pracy z ważnych powodów osobistych. Po trzecie, pracownik nie może samodzielnie decydować o dacie rozpoczęcia okresu pozostawania bez pracy – muszą to być daty uzgodnione z pracodawcą.

Obowiązki pracownika w związku z prawem do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Pracownik korzystający z prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy musi spełnić pewne obowiązki. Po pierwsze, powinien zgłosić nieobecność w pracy swojemu pracodawcy oraz podać przyczynę tej nieobecności. Po drugie, musi dostarczyć do zakładu pracy oryginał lub kopię orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego przez lekarza. Po trzecie, pracownik ma obowiązek powrócić do pracy po zakończeniu okresu niezdolności do pracy, chyba że zostanie zwolniony z innych przyczyn lub będzie mógł przedłużyć okres nieobecności za zgodą pracodawcy.

Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy jest uzależniona od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Pracownicy, którzy mają staż pracy krótszy niż 6 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80% swojego wynagrodzenia podstawowego. Natomiast pracownicy, którzy mają staż pracy dłuższy niż 6 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% swojego wynagrodzenia podstawowego. Warto również dodać, że w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% niezależnie od długości stażu pracy.