Banki centralne planują radykalne zmiany w związku z kryzysem klimatycznym

Banki centralne planują radykalne zmiany w związku z kryzysem klimatycznym
  • 70% banków centralnych i organów regulacyjnych postrzega zmianę klimatu jako „główne zagrożenie” dla stabilności finansowej.
  • Uwzględnianie czynników klimatycznych w testach warunków skrajnych – już wkrótce.
  • Banki centralne podzielone co do kwestii, kto ponosi odpowiedzialność za działanie.

Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza, członek OMFIF (niezależny think tank zajmujący się bankowością centralną, polityką gospodarczą i inwestycjami publicznymi), ujawniają, jak banki centralne i organy regulacyjne reagują na kryzys klimatyczny. 

‘Cztery lata po zawarciu porozumienia paryskiego debata na temat zmian klimatycznych nadal zatacza szerokie kręgi. Zmiany klimatu będą miały wpływ na wszystkie instytucje finansowe, a temat zajmuje ważne miejsce w porządku obrad organów nadzoru i instytucji regulacyjnych na całym świecie,’- mówi Rudi Lang, partner, Lider Grupy ds. Instytucji Finansowych w Mazars oraz inicjator raportu Mazars i OMFIF „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: rola regulacji i nadzoru bankowego”.

Zagrożenie dla stabilności

Według raportu opierającego się na badaniu i ankietach, którymi objęto 33 banki centralne i organy regulacyjne, ​​70% respondentów uważa zmianę klimatu za „główne zagrożenie” dla stabilności finansowej.

Rozpoznanie – co dalej?

Ponad połowa banków centralnych (55%) twierdzi, że monitoruje ryzyko klimatyczne. Ale jeśli chodzi o obarczenie odpowiedzialnością, nie ma tu ogólnej zgody; 12% respondentów uważa, że chociaż zmiany klimatyczne to poważne ryzyko, działania powinny być inicjowane przez inne instytucje polityczne, takie jak resorty rządowe.

Podejścia regulacyjne do ryzyka klimatycznego

Banki centralne i organy regulacyjne coraz częściej uwzględniają ryzyko klimatyczne w swoich działaniach. Zaś najważniejsze kroki do podjęcia, jakich się oczekuje, to:

  1. Ocena ryzyka klimatycznego jako ryzyka finansowego w testach warunków skrajnych
  2. Zachęcanie lub upoważnianie do ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem
  3. Określenie standardów kryteriów zrównoważonego rozwoju dla „zielonego finansowania” / pożyczek udzielanych przez banki działające na rynku regulowanym

Inicjatywy polegające na korygowaniu niedoskonałości na rynkach finansowych zyskują na popularności. Jednocześnie banki centralne ostrzegają przed wykorzystywaniem jako rozwiązań klimatycznych bardziej interwencjonistycznych „narzędzi kształtujących rynek” – ostrożnościowych i monetarnych.

Przeszkody

Niemal wszyscy respondenci jako główne przeszkody wskazują brak odpowiednich narzędzi analitycznych, metodologii i danych. Dostępność i jakość danych stanowią kluczową kwestię problematyczną dla 84% respondentów.

Rozdrobnienie założeń ryzyka klimatycznego jest również uważane za kluczowe wyzwanie, a 31% respondentów jest zaniepokojonych kwestiami porównywalności i spójności założeń dotyczących ram nadzoru.

Więcej testów warunków skrajnych

Uwzględnianie zagadnień klimatycznych w testach warunków skrajnych jest wciąż na wczesnym etapie wdrożenia, a obecnie tylko niewielka część (15%) respondentów włącza je do rutynowych testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje finansowe. Ale ma się to wkrótce zmienić in plus, ponieważ prawie cztery piąte respondentów (79%) twierdzi, że zamierza przeprowadzić takie wdrożenie w przyszłości.

W obliczu przyszłości

Sukces reakcji na sytuację w obszarze polityki będzie zależał od zaangażowania uczestników rynku, którzy zgodnie z oczekiwaniami powinni oceniać, ujawniać i ograniczać swoje ryzyko zmian klimatycznych oraz dokonywać zmian w swoich praktykach,’ podkreśla Leila Kamdem-Fotso, partner, usługi finansowe w Mazars, oraz współtwórczyni raportu. ‘Co ciekawe, współpraca między organami regulacyjnymi a sektorem prywatnym już się rozpoczęła dzięki różnym inicjatywom.’

Zmiany klimatyczne będą wywierać coraz większy wpływ na banki, które odczują rosnącą presję na aktywne zaangażowanie w przeciwdziałanie ryzyku klimatycznemu i uwzględnienie tego ryzyka w strategiach finansowych. Zmiany klimatyczne będą wymuszać dostosowanie oferty produktowej banków tak aby promować tzw. „zielone” aktywa, w odróżnieniu od aktywów „brązowych”, obarczonych rosnącym ryzykiem jakości. – podsumowuje Małgorzata Pek-Kocik –  Partner Mazars Lider Zespołu ds. Instytucji Finansowych w Mazars w Polsce.

Na temat badania 

Raport Mazars i OMFIF “Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym: rola regulacji i nadzoru bankowego” opiera się na badaniu oraz odpowiedziach z ankiety, którymi objęte zostały 33 banki centralne z sześciu regionów, które łącznie reprezentują 77%  światowego PKB. Większość respondentów to członkowie Sieci na rzecz Ekologizacji Systemu Finansowego [ang.: Network for Greening the Financial System, NGFS]. Badanie przeprowadzone zostało przez OMFIF między sierpniem a grudniem 2019 roku.

Na temat raportu

Treść raportu znajduje się pod poniższym linkiem

https://www.omfif.org/tacklingclimatechange/.

Więcej wypowiedzi współtwórców raportu – Rudiego Langa, Mazars, Danae Kyriakopoulou, OMFIF, oraz Leili Kamdem-Fotso, Mazars na www.mazars.com/TacklingClimateChange.

Kontakt

Lorraine Hackett, Global Brand and Communications Director, Mazars: [email protected]  / +44 (0)7881 283 962

Renata Stefanowska, Menadżer Działu Komunikacji i Marketingu Mazars w Polsce

[email protected] / +48 22 25 55 260

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym [1] i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 400 specjalistów – 24 400 specjalistów w 91 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie.

Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia blisko 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

[1] W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

www.mazars.com | www.mazars.pl

LinkedIn | Twitter