BETA ETF WIG20lev PFIZ debiutuje na GPW w Warszawie

BETA ETF WIG20lev PFIZ debiutuje na GPW w Warszawie

AgioFunds TFI rozwija ofertę dla klientów – kolejny ETF na WIG20 od AgioFunds debiutuje na GPW w Warszawie

BETA ETF WIG20lev PFIZ – czwarty w historii warszawskiej giełdy polski fundusz inwestycyjny typu ETF zadebiutuje na rynku 25 lutego br. Emisję funduszu przeprowadziło AgioFunds TFI SA, a koordynatorem projektu jest Beta Securities Poland. Płynność handlu ETFami będzie wspierana przez animatora rynku, Dom Maklerski BOŚ.

AgioFunds TFI wprowadza na polski rynek kolejny innowacyjny produkt, który powiększa paletę możliwości inwestycyjnych dla krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, mówi Dariusz Wieloch, Prezes Zarządu AgioFunds TFI SA. ETF to konkurencyjna cenowo alternatywa wobec tradycyjnego funduszu. Widzimy, że krajowi inwestorzy oczekują produktów pasywnego inwestowania, dlatego wspólnie z naszym partnerem, Beta Securities Poland, zaoferowaliśmy inwestorom już cztery ETFy. W przygotowaniu są kolejne takie rozwiązania, dodaje Prezes Dariusz Wieloch.

AgioFunds TFI i Beta Securities Poland pionierami rynku ETFów w Polsce

BETA ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie fizycznie i syntetycznie odzwierciedlać indeks WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20lev, w tym udział fizycznej replikacji portfela opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje będzie stanowił nie mniej niż 50% łącznej ekspozycji portfela funduszu na WIG20. Opłata za zarządzanie funduszu wynosi nie więcej niż 2%. BETA ETF WIG20lev to już czwarty z kolei polski ETF powstały dzięki współpracy AgioFunds TFI i Beta Securities Poland.

Pierwszy polski ETF na WIG20 – Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty także powstał dzięki współpracy AgioFunds TFI z Beta Securities Poland i zadebiutował na rynku w styczniu 2019 roku. Fundusz ten odwzorowuje zachowanie indeksu WIG20 i uwzględnia dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w jego skład (https://agiofunds.pl/beta-etf-2/?confirm=84309438#/).

W listopadzie 2019 roku odbyło się natomiast pierwsze notowanie BETA ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – funduszu opartego na indeksie WIG20short. Cel inwestycyjny funduszu jest realizowany poprzez replikację indeksu WIG20short, którego wartość kształtowana jest symetrycznie względem indeksu WIG20. Strategia funduszu umożliwia grę na spadkach indeksu WIG20 (https://agiofunds.pl/beta-etf-wig20short/?confirm=84309438#/).

Więcej informacji: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20lev/

Zobacz także:

BETA ETF WIG20TR https://agiofunds.pl/beta-etf-2/?confirm=84309438#/

BETA ETF WIG20short https://agiofunds.pl/beta-etf-wig20short/?confirm=84309438#/

BETA ETF MWIG40TR https://agiofunds.pl/beta-etf-2-2/?confirm=84309438#/

#AgioFunds #TFI #FunduszeInwestycyjne #NiezależneTFI


NOTA PRAWNA

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich nabycia i zbycia oraz opłat manipulacyjnych lub prowizji brokerskich i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.


Dodatkowych informacji udziela:

Zofia Jakubiak

Reputation Managers sp. z o. o.
M: +48 509 618 899
zofia.jakubiak@reputacja.com.pl